سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


آیین نامه تضمین معاملات دولتی – تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۰ / ت ۵۰۶۵۹ هـ – ۹۴/۰۹/۲۲