سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی