سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


آغاز فعالیت یکسان سازی فهرست نقاط جغرافیایی مرکز آمار با فهرست نقاط روستایی وزارت کشور توسط گروه نقشه و GIS استان خوزستان

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خوزستان از آغاز فعالیت یکسان سازی فهرست نقاط جغرافیایی مرکز آمار با فهرست نقاط روستایی وزارت کشور توسط گروه نقشه و GIS استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان، داوود آقایی معاون آمار و اطلاعات این سازمان امروز ۱۵ اسفند ضمن بیان خبر فوق گفت: در فعالیت یکسان سازی فهرست نقاط جغرافیایی مرکز آمار با فهرست نقاط روستایی وزارت کشور، پس از بررسی و مقایسه ی فهرست نقاط جغرافیایی مرکز آمار بیش از ۹ هزار و ۵۹۰ رکورد اطلاعاتی با فهرست نقاط روستایی وزارت کشور شامل ۱۱هزار و ۵۶۲ رکورد اطلاعاتی، نقاط ثبت شده ی وزارت کشور در چهار دسته کدگذاری می شوند.
وی ادامه داد: چهار دسته مذکور شامل آبادی هایی که به صورت مشابه در فهرست مرکز آمار وجود دارد، آبادی هایی که در فهرست مرکز آمار موجود نیست، آبادی هایی که در فهرست مرکز آمار به صورت نقطه فرعی می باشند، آبادی هایی که جذب شهر یا آبادی دیگر شده اند.
همچنین معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خوزستان یادآور شد: فایل اصلاح شده در پایان کار به همراه فهرست آبادی های مرکز آمار که وزارت کشور تا کنون اقدام به ثبت آن ها نکرده است، جهت هماهنگی نهایی به مرکز آمار ایران ارسال خواهد شد.