سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


فراخوان جذب نیروی انسانی موردنیاز برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵