سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


سالنامه آماری ۱۳۹۴

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۹:۵۹:۰۴

رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از منظر برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۱:۴۷:۳۵

کارکنان ناکارآمد

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ , ۰۹:۲۴:۲۱