سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷

خدمات سازمان

عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسه آدرس اینترنتی شناسنامه خدمت
 *  تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران  ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰  https://sajat.mporg.ir  تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران
 *  اعتبارسنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)  ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰  https://smtc.ac.ir  اعتبارسنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)
 *  احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت  ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰  https://smtc.ac.ir  احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت
 *  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت
 *  ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان  ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان
 *  نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان  http://karmandiran.ir  نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان
 *  تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان  https://satra.mpo-kz.ir  تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
* توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار  توزیع اعتبار،مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای  ۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰  https://nezarat.mpo-kz.ir:82  توزیع اعتبار،مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
 توزیع اعتبار ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای  ۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰  https://Saba.mporg.ir  توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای
 *  پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی  پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
 *  ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین  ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰  https://satra.mporg.ir  ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین
 *  تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری،آمارگیری های نمونه ای )  ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰  https://esurveys.sci.org.ir  تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری،آمارگیری های نمونه ای )
 *  ارائه اطلاعات مکانی(ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)  http://tsm.ncc.org.ir  ارائه اطلاعات مکانی(ارائه نقشه و اطلاعات