سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

وظایف دفتر آموزش و پژوهش :

· برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب آموزشی، مدیریتی، شغلی و عمومی

·  ابلاغ سیاست های آموزشی جهت تنظیم برنامه های سالانه آموزشی

· هدایت فرایند احصاء نیازهای آموزشی و طراحی دوره های آموزشی بر اساس آن

·  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مصوب در زمینه های آموزشی

· طراحی و تدوین نظامنامه کمیته تحقیقات و پژوهش های توسعه سازمان و انجام وظایف دبیرخانه ای این کمیته

· تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مصوب

· نظارت بر کلیه آموزش های کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی استان

 

وظایف گروه پژوهش و آینده نگری:

· برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها،خط مشی ها و برنامه های مصوب پژوهشی مطابق سیاست های ابلاغی سازمان

·   ابلاغ سیاست های پژوهشی جهت تنظیم برنامه های سالانه به معاونت ها و دستگا ه های اجرایی

·   تسهیل فرایند نیازسنجی برای تدوین عناوین پژوهشی استان

·   احصاء نیازهای پژوهشی در استان از طریق جلب همکاری مراکز و موسسات پژوهشی

·   شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با هماهنگی کلیه معاونت ها در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی

·  مشارکت در انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش و فن آوری استان

·  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های مصوب در زمینه های پژوهشی

·  تعیین ساز و کارهای نحوه همکاری موسسات، مراکز و پژوهشگران در اجرای پروژه های استان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

·  ایجاد و بروز رسانی بانک های اطلاعاتی پژوهشی