میز خدمت -ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی

ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی

10031095100

سند خدمت

دریافت سند خدمت ارائه اطلاعات مکانی

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت ارائه اطلاعات مكاني

دستور العمل هاي مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور و معاونت فني سازمان برنامه و بودجه كشور

کارشناس: الهام بتوندی/حسین اقدر/ نادر ممبینی تلفن: 33334056 – 33334013 داخلی: 214 و 218

نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه مي توان تهيه نمود؟

پاسخ: آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.

ورود به سامانه ندارد