میز خدمت -ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی

ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی

10031095100

سند خدمت

دریافت سند خدمت ارائه اطلاعات مکانی

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت ارائه اطلاعات مكاني

دستور العمل هاي مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور و معاونت فني سازمان برنامه و بودجه كشور

کارشناس: الهام بتوندی/حسین اقدر/ نادر ممبینی تلفن: 33334056 – 33334013 داخلی: 214 و 218

آيا نقشه هاي موجود در محيط GIS قابل استفاده هستند؟

پاسخ: بله – لايه هاي اطلاعاتي در قالب shapefile كه اطلاعات سرشماري نيز به آن الحاق شده است در محيط GIS قابل استفاده و بهره برداري مي باشند.

مقياس نقشه هاي موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چگونه است ؟

پاسخ: نقشه هاي شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه در مقياس ۱:۲۰۰۰ نقشه هاي روستايي در مقياس ۱:۵۰۰۰۰ موجود مي باشد.

نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه مي توان تهيه نمود؟

پاسخ: آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

ورود به سامانه ندارد