اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

18081781103

1- قانون مديريت خدمات كشوري

۲- بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۹۶/۹/۱۸ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم

۳-بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

۴-بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

کارشناس: علیرضا شکرالهی تلفن: 33377715 داخلی: 525

فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت ميباشد؟

پاسخ : به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام ميگردد.