میز خدمت – برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

برنامه‏ ریزی و برگزاری دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051109000

  • – فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري
  • بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
  • بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
  • كليه بخشنامه هاي مربوط به ابلاغ دوره هاي آموزشي

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی تلفن: 33377715 داخلی: 525 و 526

حد نصاب نمره قبولي در آزمونهاي پايان دوره آموزشي چند مي باشد؟

پاسخ : ۶۰ درصد نمره كل

كداميك از كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول آموزش مي باشند؟

پاسخ : شركت تمامي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (اعم از مديران و كاركنان) در دوره هاي آموزشي الزامي ميباشد.