میز خدمت – تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری،آمارگیری های نمونه ای)

تامین آمار و اطلاعات تولیدی

10031102000

سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت تامين آمار و اطلاعات توليدي)

دستور العمل مركز آمار ايران

کارشناس: سعید غلام قاسمی تلفن: 33334013 داخلی: 403

چرا در اجراي طرحهاي آماري به خانوار يا كارگاه ما مراجعه مي شود؟

پاسخ: خانوارهاي نمونه بر اساس روش هاي مختلف نمونه گيري از طرف مركز آمار ايران انتخاب مي شوند و تصادفا برخي از خانوارها و كارگاه ها جزو نمونه هاي آماري قرارمي گيرند و مامور آمارگير جهت تكميل پرسشنامه به خانوار نمونه مراجعه مي نمايند.