تشخیص صلاحیت پیمانکاران

سند خدمت

دریافت

شناسنامه خدمت

کارشناس: خانم آرام ارسلان / خانم ندا شجاعی تلفن: 33911173 داخلی: 570

شركت متقاضي صلاحيت خدمات مشاوره چگونه تشكيل مي گردد؟

پاسخ :ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت مشاوره در اساسنامه پيش بيني گردد.

آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟

پاسخ : متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر ۱۰روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير امل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلام تلفني نمي باشد). پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرمهاي هشت گانه موجود در سامانه ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضاي مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه پوشه آويز نارنجي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت مشاوران مطلع شد؟

پاسخ :  ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است. به منظور آگاهي از حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران با توجه به تخصص درخواستي، جداول ۲-۱ ،۱-۱و ۳-۱آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران با آخرين اصلاحا ت در سامانه ساجات مطالعه گردد.

وضعيت امتياز آور بودن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در شركتهاي مشاور چگونه است؟

پاسخ : اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي غير دولتي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نبوده و مي توانند در شركتهاي مشاور ضو هيئت مديره و امتياز آور باشند. اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي، با رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، مي توانند در شركت هاي مشاور امتياز آور باشند. سوابق تدريس در دانشگاه، به عنوان سوابق كاري محسوب شده ولي سابقه طراحي محسوب نمي گردد.

شركت متقاضي صلاحيت خدمات پيمانكاري چگونه تشكيل مي گردد؟

پاسخ : ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت پيمانكاري در اساسنامه پيش بيني گردد.

ملاك تعيين استان محل تشخيص صلاحيت چيست؟

پاسخ : فرآيند تشخيص صلاحيت متقاضيان پايه هاي ۵، ۵ و ۳ خدمات پيمانكاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان محل ثبت شركت و پايه هاي ۲ و ۱ در سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي گيرد.

آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟

پاسخ : متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر ۷روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير عامل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلام تلفني نمي باشد. پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرم¬هاي شش گانه موجود در سامانه (فرم هاي ۱۰۰ تا ۶۰۰) ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضا مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه گواهي حضور در دوره هاي انجمن شركت هاي ساختماني و تاسيساتي به همراه پوشه آويز آبي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران مطلع شد؟

ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است).

نحوه دسترسي به فهرست پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده چگونه است؟

پس از تاييد صلاحيت پرونده الكترونيكي متقاضيان خدمات پيمانكاري و مشاوره و دريافت گواهينامه صلاحيت، اسامي پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده به تفكيك رشته يا تخصص و پايه با مشخصات مربوطه از طريق سامانه ساجار قابل دسترسي مي باشد.