میز خدمت- تهیه حسابهای منطقه ای

تهیه حسابهای منطقه ای

سند خدمت

دریافت سند خدمت تهیه حسابهای منطقه ای

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت تهيه حساب هاي منطقه اي

قانون مركز آمار ايران، برنامه ملي آمار، مصوبات شوراي عالي آمار و دستورالعملهاي مركز آمار ايران

کارشناس: حسین محمدی تلفن: 33334013 داخلی: 417

نتايج حسابهاي منطقه اي شامل چه مواردي است ؟

پاسخ : نتايج حسابهاي منطقه اي شامل شاخص هاي كلان و مهم اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي ، ارزش ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده براي تمام زيربخش هاي اقتصادي كشور و استان ها مي باشد. .

نتايج حسابهاي منطقه اي چه كاربردي دارد؟

پاسخ : اين نتايج در تهيه تمام گزارش هاي اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله گزارش اقتصادي استان ، گزارش آمايش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتي و طرح ملي پژوهشي با همكاري گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مورد استفاده قرار مي گيرد.

ورود به سامانه