میز خدمت -راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرحها و پروژه های دولت

راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت

10011724100

سند خدمت

دریافت سند خدمت راهبری مشارکت

ماده ۲۷ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)

کارشناس: فریده مرتضایی تلفن: 33339200 داخلی: 148

چه پروژه ها و طرح هایي در استان قابل واگذاری مي باشند؟

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ،کلیه پروژه های تملک دارئیهای سرمایه ای که به نوعی از بودجه عمرانی استان تامین اعتبار می شوند در کارگروه واگذاری استان؛ قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را دارا می باشند .لازم به ذکر است، پروژه هایی که محل تامین اعتبار آنها اعتبارات ملی می باشد، فرآیند واگذاری آنها صرفا از طریق وزارتخانه ها پیگیری خواهد شد.

ورود به سامانه ندارد