میز خدمت – راهبری و نظارت بر کار گروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان

راهبری و نظارت بر کار گروه های توسعه مدیریت دستگاه‏ های اجرایی استان

در حال اخد کد

ماده ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري بخشنامه شماره۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور در خصوص «ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري »

کارشناس: سحر مومن زاده / عباس پوررفیعی / پریسا محمدی / مهتاب مهرافشار تلفن: 33377918 داخلی: 575