میز خدمت -سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی

سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی (ژئودیتابیس های) سازمان

10011776000

دستور العمل هاي مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور و معاونت فني سازمان برنامه و بودجه كشور

کارشناس: سحر مومن زاده / عباس پوررفیعی / پریسا محمدی / مهتاب مهرافشار تلفن: 33377918 داخلی: 575

نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه مي توان تهيه نمود؟

پاسخ : آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

ورود به سامانه