احراز صلاحیت مدرسان دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051111000

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی   تلفن:  33377715  

سوال

پاسخ

برنامه‏ ریزی و برگزاری دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051109000

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی   تلفن:  33377715      داخلی:  525 و 526

سوال

پاسخ