میز خدمت – مدیریت آموزش و پژوهش

احراز صلاحیت مدرسان دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051111000

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی تلفن: 33377715

برنامه‏ ریزی و برگزاری دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051109000

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی تلفن: 33377715 داخلی: 525 و 526