توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای

10011711101

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

10011711101

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت

10011724100

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی

10011716000

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

10011716104

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

10011715000

سند خدمت

دریافت سند  خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

10011722103

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه

تهيه برنامه ‏ها و اسناد توسعه استان

10011716000

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت

کارشناس: ………    تلفن:  0000000      داخلی:  000

سوال

پاسخ

ورود به سامانه