توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای

10011711101

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / محمودمحمد مغربی / علیرضا خیاط / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی   تلفن:  33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده    تلفن:  33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور    تلفن:  33331043
گروه امور تلفیق بودجه : کفایت هاشمی / مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند   تلفن:  33331043  

سوال

پاسخ

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

10011711101

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / محمودمحمد مغربی / علیرضا خیاط / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی   تلفن:  33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده    تلفن:  33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور    تلفن:  33331043
گروه امور تلفیق بودجه : کفایت هاشمی / مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند   تلفن:  33331043  

سوال

پاسخ

راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت

10011724100

سند خدمت

دریافت سند خدمت راهبری مشارکت

شناسنامه خدمت

کارشناس: فریده مرتضایی / نرگس حسن زاده   تلفن:  33339200   داخلی:  148

سوال

پاسخ

ورود به سامانه ندارد

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی

10011716000

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / محمودمحمد مغربی / علیرضا خیاط / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی   تلفن:  33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده    تلفن:  33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور    تلفن:  33331043
گروه امور تلفیق بودجه : کفایت هاشمی / مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند   تلفن:  33331043  

سوال

پاسخ

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

10011722103

کارشناس: مهرنوش موری علیپور / مریم السادات طباطبائی  / نادیا داری پور  تلفن:  33339200 داخلی:  353

سوال

پاسخ

تهيه برنامه ‏ها و اسناد توسعه استان

10011716000

سند خدمت

شناسنامه خدمت

کارشناس: مهرنوش موری علیپور / مریم السادات طباطبائی  / نادیا داری پور  تلفن:  33339200 داخلی:  353

سوال

پاسخ

ورود به سامانه ندارد