میز خدمت -نظارت بر طرحها و پروژه های ملی و استانی

نظارت بر طرح‏ها و پروژه ‏های ملی و استانی

قانون برنامه و بودجه كشور، قانون بودجه ، ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي سالانه، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه ميان مدت ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و قوانين الحاق ۱ و ۲ مربوطه .

کارشناس: حامد آقاکوچک / شاهرخ ظاهری عبده وند تلفن: 33915552

نظارت بر عمليات عمراني در كشورازچه منظري مي باشد ؟

پاسخ : نظارت از نوع برنامه اي (دوره اي ) مشتمل برگزارش پيشرفت فيزيكي ، گزارش عملكرد مالي و گزارش كيفيت اجراي (مجزا از گزارش فني ) پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي است

نظارت بر عمليات عمراني در كشور چندر بار در سال عملياتي مي شود ؟

پاسخ : يكبار درسال (پس از پايان سال مالي )

درنظارت بر عمليات عمراني دركشورچه عواملي فعاليت دارند ؟

پاسخ : اين نظارت با مشاركت كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي و دستگاههاي اجرائي استان صورت مي گيرد.

گزارش نظارت بر عمليات عمراني دركشوربه چه مرجع يا مراجعي ارسال مي گردد ؟

پاسخ : سازمان برنامه وبودجه كشور

ازجمله نتايج نظارت بر عمليات عمراني دركشورچه مواردي مي باشند ؟

پاسخ : اطلاع ازاعتبار مورد نياز براي تكميل پروژ ه هاي ملي در استانها جهت مورد استفاده قراردادن در برنامه ريزي هاي سالانه وميان مدت درسطح ملي ، اطلاع از ميزان و وضعيت جذب اعتبارات توزيع شده ملي در بين استانها در طي سال ، اطلاع از شكل و محل هزينه كرد اعتبارات توزيع شده ملي درسطح استانها