میز خدمت -نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی

10011716000

قوانين برنامه هاي توسعه- لايحه بودجه سال جاري كشور- قانون محاسبات عمومي كشور- قانون برنامه و بودجه- ضوابط اجرايي قانون بودجه- دستورالعمل مبادله موافقتنامه هاي سرمايه اي- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲- ضوابط تعيين شده توسط سازمان مانند سقف اماني دستگاه اجرايي، تعداد مجاز و ميزان حق الزحمه كاركنان طرحي

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی تلفن: 33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده تلفن: 33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور تلفن: 33331043
گروه امور تلفیق بودجه : مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند تلفن: 33331043

در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟

فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .