میز خدمت – معاونت آمار و اطلاعات

ارائه اطلاعات مکانی

10031095100

سند خدمت

دریافت سند خدمت ارائه اطلاعات مکانی

شناسنامه خدمت

دریافت شناسنامه خدمت ارائه اطلاعات مكاني

کارشناس: الهام بتوندی/حسین اقدر/ نادر ممبینی تلفن: 33334056 – 33334013 داخلی: 214 و 218

ورود به سامانه ندارد