سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷
 • شرح خدمت : به منظور تسهيل خدمات دستگاههاي اجرايي و نيز سياستگذاري آمايش و تكميل نرم افزار بانك ديدگاههاي توسعه استان اين سرويس ارائه مي گردد
 • مستندات مورد نیاز : درخواست مقام ذيربط دستگاه اجرايي
 • قوانین و مقررات : برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي
 • سامانه ها : https://bz3m.mporg.ir
 • شرح خدمت : مبادله موافق نامه ، صدور تخصیص و ورود عملکرد اعتبارات سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان جهت استفاده بهینه از منابع عمومی در اختیار استان
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغیه اعتبار سرمایه ای –پیش نویس موافقتنامه ابلاغیه تخصیص –گزارش بازدید تاییدیه عملکرد توسط ذیحساب دستگاه
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه توسعه- قانون بودجه سنواتی – قانون محاسبات کشور- قانون برنامه و بودجه – قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی 1 و 2 و سایر دستور العمل های مرتبط
 • سامانه ها : http://nezarat.mpo-kz.ir:82
 • شرح خدمت : مبادله موافقت نامه ، صدور تخصیص و ورود عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان جهت استفاده بهینه از منابع عمومی در اختیار استان
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغیه اعتبارات هزینه ای – پیش نویس موافقت نامه هزینه ای – ابلاغیه تخصیص – تاییدیه عملکرد توسطط ذیحساب دستگاه
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه توسعه-قانون بودجه سنواتی – قانون محاسبات کشور- قانون برنامه و بودجه – قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی 1 و 7 و سایر دستور العمل های مرتبط
 • سامانه ها : https://saba.mporg.ir
 • شرح خدمت : تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي شامل مشاوران و پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت،رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت
 • مستندات مورد نیاز : - تكميل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي) • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و ...) • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و ...) • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت ۲- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت ۳- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و ...) ۴- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۵- اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و ...) در صورت وجود. ۶- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد. ۷- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۸- اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ ماه اخير) ۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...)
 • قوانین و مقررات : شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است) ۲-شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد. ۳-شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي) ۴-هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند. ۵-سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروري مي باشد
 • سامانه ها : https://sajat.mporg.ir | https://sajar.mporg.ir
 • شرح خدمت : اجراي سرشماري و يا آمارگيري نمونه اي با رعايت استاندارد آماري بين المللي پس از بررسي ضرورت اجرا و برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي و گردآوري داده ها ، پردازش داده ها و استخراج نتايج ، ارزيابي كيفيت نتايج، انتشار، اطلاع رساني و مستندسازي، همچنين در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي قصد اجراي يك طرح طرح آماري داشته باشند با رعايت استاندارد ابلاغي و نيز نظارت مركز آمار ايران تمامي مراحل پيش گفته به ترتيب طي مي شود
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل مركز آمار ايران
 • سامانه ها : https://esurveys.sci.org.ir
 • شرح خدمت : به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي ، توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري مي شود. در اين خدمت، پس از تعيين نيازهاي آماري رسمي، اقلام آماري موردنياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن مي گردد و با انجام هماهنگي با دستگاه مربوطه در رعايت استانداردها فرآيند توليد قلم آماري در دستور كار قرار مي گيرد و به كرات از اين فرآيند بازديد مي شود. همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد اقلام بررسي و تاييد مي شود تا امكان اعلام و انتشار آن به عنوان آمار رسمي فراهم شود
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل مركز آمار ايران
 • سامانه ها : https://salnameh.sci.org.ir/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f
 • شرح خدمت : بهنگام سازي و ارائه نقشه هاي بلوكه (شهري و آباديها) و نقشه پوششي روستايي بر اساس اعلام و برنامه مركز آمار ايران
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل بهنگام سازي مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور
 • سامانه ها : http://tsm.ncc.org.ir
 • شرح خدمت : مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان در راستاي رسالت و وظايف سازماني علاوه بر راهبري و مشاوره هاي آموزشي و تعامل با دستگاهها مسنوليت برگزاري دوره هاي آموزشي مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي استان را بر عهده دارد.
 • مستندات مورد نیاز : ليست اسامي مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي مطابق با برنامه سالانه مديريت آموزش و پؤوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان
 • قوانین و مقررات : بخشنامه شماره 200/1834 مورخ 1390/1/30 نظام آموزش كاركنان دولت و بخشنامه شماره 200/92/18819 مورخ 1392/11/14 اصلاحيه نظام آموزش كارمندان دولت
 • سامانه ها : http://smtc.ac.ir
 • شرح خدمت : در اين خدمت، درخواست متقاضي تدريس در نظام آموزش كاركنان دولت به وسيله ثبت نام و بارگذاري سوابق، مدارك و مستندات در بانك اطلاعات دانشوران و مدرسان در پرتال انجام پذيرفته و كد رهگيري دريافت مي‌نمايند. پس از گزارش‌گيري از بانك توسط كارشناسان و با توجه به امتياز اوليه از اطلاعات ثبت شده در بانك توسط مدرس متقاضي، به ايشان اطلاع داده مي‌شود كه مراحل بعدي را طي كنند
 • مستندات مورد نیاز : كپي شناسنامه تمام صفحات، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي يا ارزشنامه مدرك تحصيلي اگر مدرك خارجي باشد، پايان خدمت، سوابق تدريس، سوابق پژوهشي و غيره
 • قوانین و مقررات : ۱-بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ (موضوع نظام آموزش كاركنان) ۲- ماده ۵ اصلاحيه نظام آموزش كاركنان به شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/
 • سامانه ها : https://www.smtc.ac.ir/assessing-the-competence-of-teachers1
 • شرح خدمت : به منظور حمايت و فعال سازي بيشتر بخش غير دولتي، مؤسسات آموزشي مي توانند متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان دولت باشند كه لازمه اين امر تاييد صلاحيت آن مؤسسات مي باشد
 • مستندات مورد نیاز : درخواست رسمي از موسسه آموزشي به انضمام مدارك و مستندات اعلام شده در ضوابط اعتبارسنجي شامل اساسنامه شركت و يا مجوز اوليه موسسه ، مدرك تحصيلي مديرعامل موسسه ، مشخصات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره (نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، كد ملي ) ، فرمهاي تكميل شده مندرج در بخشنامه
 • قوانین و مقررات : بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۹۶ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم
 • سامانه ها : http://smtc.ac.ir
 • شرح خدمت : جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه تولید ناخالص داخلی استان و سهم ارزش افزوده بخشهای چهارگانه صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و ساختمان. از طریق مکاتبه بادستگاههای اجرایی و دریافت صورتهای مالی، معاونت بودجه سازمان و اجرای طرحهای آماری. و نیز بخش دیگر بصورت متمرکز از طریق مرکز آمار ایران تهیه شده و برای استانها ارسال می گردد
 • مستندات مورد نیاز : فرم های صادره از مرکز آمار یران
 • قوانین و مقررات : دستورالعمل مرکز آمار ایران
 • سامانه ها : http://sdi.mporg.ir
 • شرح خدمت : به منظور سنجش میزان تحقق برنامه های اصلاح در نظام اداری و نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز در اجرای مواد 81 ای 83 قانون مدیریت خدمات کشوری ، عملکرد دستگا های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن در قالب جشواره شهید رجایی اعلام می گردد
 • مستندات مورد نیاز : مستندات بر اساس شاخص های ابلاغی تعیین می شود همچنین آمار و اطلاعات پایگاه های مورد استفاده در دستگاه ها شامل نیروی انسانی ، ساختار و سایر پایگاه های تخصصی
 • قوانین و مقررات : سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری – قانون مدیریت خدمات کشوری – برنامه توسعه اقتصادی – نقشه راه اصلاح نظام اداری
 • سامانه ها : http://arzyabi.aro.gov.ir
 • شرح خدمت : از زمان ابلاغ برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در فروردين ماه امسال جاي دستگاههاي اجرايي مكلف به تهيه و تنظيم منشور پروژه در قالب نظام يكپارچه پايش اقتصاد مقاومتي نيپا براي پروژه هاي مصوب اختصاصي استان شدند.
 • مستندات مورد نیاز : ....
 • قوانین و مقررات : دربافت قوانین
 • سامانه ها : http://nipa.mporg.ir
 • شرح خدمت : ....
 • مستندات مورد نیاز : تمام مدارک مورد نیاز که می بایست در سامانه کارمند ایران گذاشته شود:تکمیل فرم شغل و شاغل – تاییدیه گزینش – تامین اعتبار – مدرک تحصیلی و .....
 • قوانین و مقررات : قوانین امور اداری و استخدامی – مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه
 • سامانه ها : www.karmandiran.ir
 • شرح خدمت : تهیه مستندات توسعه استان خوزستان ،تهیه سند توسعه استان خوزستان بر اساس مستندات تهیه شده، تهیه برنامه عملیاتی توسعه استان با بهره گیری از سند توسعه و در قالب چارچوب تهیه شده ابلاغی ، جهت بهره گیری بهینه از قابلیت های توسعه استان خوزستان و تهیه برنامه میان مدت فعالیت های دستگاه های اجرایی استان می باشد.
 • مستندات مورد نیاز : سالنامه آماری ، گزارشات ماهانه و سالیانه دستگاه های اجرایی ، برنامه های بالادستی توسعه(برنامه های پنج ساله )،برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه منطقه ای و کشوری
 • قوانین و مقررات : قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ، قوانین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه منطقه ای و کشوری
 • سامانه ها : http://satra.mpo-kz.ir