سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
 • شرح خدمت : توزيع اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي سال بعد به تفكيك دستگاه، فصول سرمايه گذاري، برنامه و... در سامانه لايحه بودجه
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغيه اعتبار هزينه اي و سرمايه اي سازمان، عملكرد سالهاي قبل اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه هاي توسعه، لايحه بودجه سال آتي كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲
 • سامانه ها : https://layehe.mporg.ir | https://web.mporg.budgeting.ir
 • شرح خدمت : مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاههاي اجرايي استاني
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغيه اعتبار هزينه اي / سرمايه اي - پيش نويس موافقتنامه
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲
 • سامانه ها : https://saba.mporg.ir/ | http://nezarat.mpo-kz.ir:82/
 • شرح خدمت : تخصيص بودجه هزينه اي و سرمايه اي به كليه دستگاههاي اجرايي استان
 • مستندات مورد نیاز : پيش نويس تخصيص- گزارش بازديد- تاييديه عملكرد ذيحساب دستگاه
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه هاي توسعه، قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲
 • سامانه ها : https://saba.mporg.ir/ | http://nezarat.mpo-kz.ir:82/
 • شرح خدمت : نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ملي دستگاههاي اجرايي استان از لحاظ كيفيت اجرا، نحوه اجرا، پيشرفت فيزيكي
 • مستندات مورد نیاز : گزارش بازديد- عملكرد دستگاه اجرايي
 • قوانین و مقررات : قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه
 • سامانه ها : https://bz3m.mporg.ir/
 • شرح خدمت : به منظور تسهيل خدمات دستگاههاي اجرايي و نيز سياستگذاري آمايش و تكميل نرم افزار بانك ديدگاههاي توسعه استان اين سرويس ارائه مي گردد
 • مستندات مورد نیاز : درخواست مقام ذيربط دستگاه اجرايي
 • قوانین و مقررات : برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي
 • سامانه ها : https://bz3m.mporg.ir/
 • شرح خدمت : تدوين اسناد برنامه هاي توسعه استان بر اساس اسناد بالادستي توسعه و آمايش
 • مستندات مورد نیاز : مطالعات و اسناد بالادستي بخشي آمايش و توسعه استان ، شاخصهاي توسعه اي استان و كشور، سالنامه آماري استان و كشور
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه هاي توسعه استاني و كشور، سند چشم انداز كشور و استان
 • شرح خدمت : نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارشهاي دوره اي
 • مستندات مورد نیاز : مستندات مربوط به شاخص هاي اهداف، حجم عمليات و سرمايه گذاري طرحهاي مختلف دستگاههاي اجرايي استان بر اساس مصوبات برنامه پنج ساله توسعه
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه پنج ساله استان
 • شرح خدمت : تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي شامل مشاوران و پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت،رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت
 • مستندات مورد نیاز : - تكميل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي) • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و ...) • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و ...) • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت ۲- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت ۳- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و ...) ۴- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۵- اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و ...) در صورت وجود. ۶- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد. ۷- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۸- اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ ماه اخير) ۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...)
 • قوانین و مقررات : شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است) ۲-شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد. ۳-شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي) ۴-هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند. ۵-سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروري مي باشد
 • سامانه ها : https://sajat.mporg.ir | https://sajar.mporg.ir/
 • شرح خدمت : نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي استان
 • مستندات مورد نیاز : اسناد و مدارك مالي دستگاه اجرايي، موافقتنامه دستگاه اجرايي
 • قوانین و مقررات : قانون بودجه ساليانه كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه ششم
 • شرح خدمت : طبق ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه كمك بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين سامانه ثبت مي شود
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغ اعتبار هزينه اي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي، پيش نويس موافقتنامه
 • قوانین و مقررات : ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم توسعه
 • سامانه ها : https://saba.mporg.ir/
 • شرح خدمت : طبق ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه كمك بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين سامانه ثبت مي شود
 • مستندات مورد نیاز : درخواست اطلاعات از دستگاهها براي ثبت اطلاعات
 • قوانین و مقررات : ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم توسعه
 • سامانه ها : https://saba.mporg.ir/
 • شرح خدمت : ثبت اطلاعات پروژه هاي سفرهاي استاني رئيس جمهور
 • مستندات مورد نیاز : ابلاغيه اعتبار سفر رئيس جمهور، پيش نويس موافقتنامه
 • قوانین و مقررات : تفاهم نامه معاون اجرايي رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها
 • سامانه ها : http://nezarat.mpo-kz.ir:82/
 • شرح خدمت : اجراي سرشماري و يا آمارگيري نمونه اي با رعايت استاندارد آماري بين المللي پس از بررسي ضرورت اجرا و برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي و گردآوري داده ها ، پردازش داده ها و استخراج نتايج ، ارزيابي كيفيت نتايج، انتشار، اطلاع رساني و مستندسازي، همچنين در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي قصد اجراي يك طرح طرح آماري داشته باشند با رعايت استاندارد ابلاغي و نيز نظارت مركز آمار ايران تمامي مراحل پيش گفته به ترتيب طي مي شود
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل مركز آمار ايران
 • سامانه ها : https://esurveys.sci.org.ir
 • شرح خدمت : به منظور ارتقاي كيفيت و سرعت توليد آمارهاي رسمي ، توسعه توليد آمارهاي ثبتي از طريق دستگاه هاي اجرايي پيگيري مي شود. در اين خدمت، پس از تعيين نيازهاي آماري رسمي، اقلام آماري موردنياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن مي گردد و با انجام هماهنگي با دستگاه مربوطه در رعايت استانداردها فرآيند توليد قلم آماري در دستور كار قرار مي گيرد و به كرات از اين فرآيند بازديد مي شود. همچنين در مراحل مختلف كيفيت توليد اقلام بررسي و تاييد مي شود تا امكان اعلام و انتشار آن به عنوان آمار رسمي فراهم شود
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل مركز آمار ايران
 • سامانه ها : https://salnameh.sci.org.ir/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f
 • شرح خدمت : جمع آوري و متمركز ساختن مجموعه داده هاي آماري رسمي و فراداده هاي آن ها از توليدات مركز آمار و ساير دستگاه هاي اجرايي و تجميع و نهايي سازي آنها براي استقرار در شبكه ملي آمار و اطلاع رساني آماري به عموم مردم
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : قانون برنامه پنجم توسعه، برنام ملي آمار، مصوبات هيأت وزيران
 • سامانه ها : https://nnt.sci.org.ir
 • شرح خدمت : بهنگام سازي و ارائه نقشه هاي بلوكه (شهري و آباديها) و نقشه پوششي روستايي بر اساس اعلام و برنامه مركز آمار ايران
 • مستندات مورد نیاز : ندارد
 • قوانین و مقررات : دستور العمل بهنگام سازي مركز آمار ايران، سازمان نقشه برداري كشور
 • شرح خدمت : در اين خدمت، درخواست متقاضي تدريس در نظام آموزش كاركنان دولت به وسيله ثبت نام و بارگذاري سوابق، مدارك و مستندات در بانك اطلاعات دانشوران و مدرسان در پرتال انجام پذيرفته و كد رهگيري دريافت مي‌نمايند. پس از گزارش‌گيري از بانك توسط كارشناسان و با توجه به امتياز اوليه از اطلاعات ثبت شده در بانك توسط مدرس متقاضي، به ايشان اطلاع داده مي‌شود كه مراحل بعدي را طي كنند
 • مستندات مورد نیاز : كپي شناسنامه تمام صفحات، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي يا ارزشنامه مدرك تحصيلي اگر مدرك خارجي باشد، پايان خدمت، سوابق تدريس، سوابق پژوهشي و غيره
 • قوانین و مقررات : ۱-بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ (موضوع نظام آموزش كاركنان) ۲- ماده ۵ اصلاحيه نظام آموزش كاركنان به شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/
 • سامانه ها : https://www.smtc.ac.ir/assessing-the-competence-of-teachers1
 • شرح خدمت : به منظور حمايت و فعال سازي بيشتر بخش غير دولتي، مؤسسات آموزشي مي توانند متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان دولت باشند كه لازمه اين امر تاييد صلاحيت آن مؤسسات مي باشد
 • مستندات مورد نیاز : درخواست رسمي از موسسه آموزشي به انضمام مدارك و مستندات اعلام شده در ضوابط اعتبارسنجي شامل اساسنامه شركت و يا مجوز اوليه موسسه ، مدرك تحصيلي مديرعامل موسسه ، مشخصات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره (نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، كد ملي ) ، فرمهاي تكميل شده مندرج در بخشنامه
 • قوانین و مقررات : بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۹۶ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم
 • سامانه ها : http://education.erqz-mporg.ir/