سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


گزارش تصویری از حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان