بخش دوم تحلیل اجتماعی و فرهنگی

بخش سوم تحلیل اقتصادی

جلد اول تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیستی استان

تحليل نظام سكونتگاهي و ساختار فضايي

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهها

جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعات وضع موجود