جلد هفتم- منابع آب استان

جلد هشتم- بررسی توان طبیعی استان

جلد نهم - بررسی های زیست محیطی استان

جلد دهم- تولید ناخالص داخلی استان و برآوردهای حسابهای شهرستانی

جلد یازدهم- جمعیت شناسی استان