سوالات متداول

آیا ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد؟

جواب : موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیری بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، »جواز بکارگیری بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداری« می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده دارای موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی‌گردند.

به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب:به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می‌شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می‌باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود.

آیا با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه جذب و نگهداری نیـروی انسـا نی نخبه موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران قابلیت اجرایی دارد؟

جواب:با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوری، از تـاریخ۱۳۸۸/۱/۱، آئـین نامـه جـذب و نگهـداری نیروی انسانی نخبه، ملغی الاثر می‌باشد و قابلیت اجرایی ندارد.

در مواردی که انتصاب کارمند به سرپرستی پست مدیریتی بدون حکم کارگزینی و صـرفاً بـا ابـلاغ انشایی صورت می‌گیرد، آیا مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۹۴قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود؟

جواب:به نظر این دفتر، تصدی بیش از یک پست سازمانی، اعم از اینکه تصدی موقت پست دوم با ابلاغ انشـایی یا حکم کارگزینی صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدودیت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـدیرت خـدمات کشوری می‌باشد.

بازنشستگی کارمندان با داشتن حداقل سی (۳۰) سابقه خدمت از اختیارات دستگاه اجرایـی اسـت یا خیر؟

جواب:با توجه به مفاد بند«الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی کارمنـدان دارای مـدرک تحصیلی لیسانس با دارا بودن حداقل سی (۳۰) سال سابقه خدمت، از اختیارات دستگاه اجرایـی ذیربـط اسـت وداشتن عنوان شغلی «کارشناسی ارشد» به اختیار موضوع این بند خللی وارد نمی‌سازد.

آیا بازنشستگی کارمندان با داشتن سی (۳۰) سال خدمت و شصـت(۶۰) سـال سـن در مشـاغل غیرتخصصی الزامی است یا خیر؟

جواب:چنانچه کارمندان دارای سی(۳۰) سال خدمت و شصت (۶۰) سال سـن در مشـاغل غیرتخصصـی خـدمت می‌نمایند، بازنشستگی آنان به استناد قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری الزامـی است لیکن چنانچه در مشاغل تخصصی خدمت می‌نمایند، دستگاه می‌تواند تا سن شصت و پـنج (۶۵) سـالگی ازخدمت آنان استفاده نماید.

به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب: به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می‌شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می‌باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود.