میز خدمت

برای استفاده از خدمات الکترونیک این سازمان بروی عنوان خدمت مربوطه کلیک کنید.

10011711101 توزیع اعتبار،مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات

10031097000 ارائه اطلاعات جغرافیایی ملی