دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه تضمین معاملات دولتی - تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۰ / ت ۵۰۶۵۹ هـ - ۹۴/۰۹/۲۲

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها

ابلاغیه ماده۲۳

دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

ضوابط امانی ۹۵

ظرفیت اشخاص حقیقی ۹۶

بخشنامه سرجمع۹۶

تجزیه بها ۹۶

دستورالعمل تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار

دستورالعمل تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

دستورالعمل خدمات نظارت ۹۶

ضریب افزایش وزنی ۹۶

دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها ۵۸۰۴۹۲

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و اماده بهره برداری به بخش غیردولتی مورخ ۹۶/۰۵/۲۵

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۸۰/۱۱/۲۷

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ - مصوب ۹۳/۱۲/۰۴

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۹۴/۰۴/۳۱

قانون مدیریت خدمات کشوری

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست ۱

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست ۲

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست ۳

دریافت فایل

پروژه های پژوهشی سال ۱۳۹۷

فرم تعهدنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و پرسنل امتیازآور سازمان برنامه و بودجه خوزستان

گردش کار پرونده های تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) پیمانکاران

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها ۵۸۰۴۹۲

فراخوان پذیرش مشمول وظیفه سال ۱۳۹۸

دسترسی سریع

میز خدمت

سالنامه آماری ۱۳۹۶ استان خوزستان

کتابخانه

نشریات

ثبت شکایات

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور