سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷

شرح وظایف سازمان

وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

• هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.
• بررسی، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.
• تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات جغرافیایی استان
• بررسی،تهیه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان
• توسعه و تجهيز منابع استانيبا تأکید برحذف وابستگی به درآمدهای نفت و گاز.
• تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بودجه سنواتي.
• نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.
• نظارت براجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ملی و استانی و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی آن‌ها
• بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، ‌مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آ‌ن‌ها
• راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان.
• راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره‌وري و نظام‌هاي نوين مديريتي در سطح استان.
• نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها، فرایند‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.
• نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.
• راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان.
• انجام وظايف مصرح در ماده (۴۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و دبيری شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و شوراي فني استان.
• ظرفیت سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی غیردولتی در اجرای پروژه‌های استان.