شرح وظایف سازمان

هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور.
• بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت استان.
• تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات جغرافیایی استان
• بررسی،تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان
• توسعه و تجهیز منابع استانی با تأکید برحذف وابستگی به درآمدهای نفت و گاز.
• تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی.
• نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان.
• نظارت براجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ملی و استانی و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی آن‌ها
• بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آ‌ن‌ها
• راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان.
• راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان.
• نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها، فرایند‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.
• نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، تدوین ضوابط و معیارهای فنی، در سطح استان.
• راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی استان.
• انجام وظایف مصرح در ماده(۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب اسفند1393مجلس ،دبیری شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان.
• ظرفیت سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی غیردولتی در اجرای پروژه‌های استان.