مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

شرح وظایف :
آقای اسماعیلیان ( مدیر اداری، مالی و پشتیبانی )

شرح وظایف :

وظایف مدیریت اداری،مالی و پشتیبانی

1-اجرای کلیه سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

2-تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی سامان مدیریت و برنامه ریزی استان

3-نظارت  براجرای بودجه  تفصیلی ابلاغ شده  به سازمان .

4-انجام کلیه  امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشکیلات،ارزشیابی کارکنان ،اجرای آیین نامه ها و دستور العمل ها و برنامه های تحول ا داری،طبقه بندی مشاغل ،صدور احکام،حضور و غیاب،بازنشستگی و سایر امور مرتبط.

5-همکاری و هماهنگی  با واحد آموزش مرکزو مدیریت  مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده  نگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت های آنان.

6-بررسی و شناخت سیستم های  مورد نیاز سازمان و همکاری  بامرکز توسعه  سیستم هت و فناوری اطلاعات  مرکز برای راه اندازی و پشتیبانی سیستم های طراحی شده و مورد نیاز سازمان.

7-ایجاد پایگاه  اطلاعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک  اقتصادی و اجتماعی استان.

8-سازماندهی ،تقویت و تجهیز کتابخانه  سازمان و ارایه خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان.

9-ارایه خدمت پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای سازمان.

10-انجام کلیه امور خدماتی ورفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و پشتیبانی مرکز.

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:33339536
فکس:33331035

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط

فایل شماره یک