مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

شرح وظایف :
آقای اسماعیلیان ( مدیر اداری، مالی و پشتیبانی )

شرح وظایف :

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:
فکس:

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط

فایل شماره یک

اخبار مدیریت