مدیریت نظام فنی و اجرائی

شرح وظایف :
آقای محمدسعید سمیع ( مدیر نظام فنی و اجرائی )

شرح وظایف :

1-اجرای  نظام فنی  و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

2-همکاری در تهیه و انجام اقدامات  لازم برای  ترویج بکاربگیری  ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی.

3-بررسی  و تعیین  صلاحیت  و رتبه بندی  و ارزشیابی  پیمانکاران،مشاوران و کارشناسان استان.

4-انجام   اقدامات لازم  برای ارتقاء و تقویت ظرفیت  کمی   و کیفی  پیمانکاران وشرکت های پیمانکاری استان.

5-تهیه قیمت  های پایه  استانی  و ضرایب  منطقه ای  باتوجه  به شرایط منطقه  و پیشنهاد به مراجع ذی  ربط برای بررسی و تصمیم گیری .

6-ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی.

7-انجام امور دبیرخانه ای شورای فنی استان.

8-همکاری با گروه های معاونت هماهنگی  برنامه و بودجه در خصوص نظارت و ارزیابی طرح ها و رعایت چارچوب های نظام  نظارت.

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:    33334013
فکس:  33331035

info [at] mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

ارسال رزومه کاری