معاونت بودجه

شرح وظایف :
( معاون بودجه )

شرح وظایف :

1-انجام امورمربوط به تدوین و تلفیق برنامه های استان،بودجه سنواتی،پیوست ها ومستندات آن با همکاری دستگاه های اجرایی وگروه های دیگرودرچارچوب ضوابط تعیین شده.

2-انجام امورمربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی ودفاع وپیگیری در مراجع مربوطه.

3-تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی بخش های مختلف درچارچوب بخشنامه بودجه،ضوابط،دستورالعمل ها بودجه کل کشوروباهمکاری دستگاه های اجرایی.

4-انجام امورمربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی،اعتبارات هزینه ای،تملک دارایی های سرمایه ای،تملک دارایی های مالی وردیف های متفرقه.

5-بررسی ومبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای،تملک دارایی های سرمایه ای،تملک دارایی مالی وردیف های متفرقه بادستگاه های اجرایی.

6-انجام امورمربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای ومالی.

7-بررسی،تهیه وتدوین برنامه های بخش های امورتولیدی،زیربنایی،علمی،فرهنگی واجتماعی.

8-تهیه وتدوین گزارش عملکرداعتبارات هزینه ای،تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وتبصره های بودجه.

9-نظارت وارزشیابی برفعالیت های هزینه ای،طرح ها وپروژهای تملک دارایی سرمایه ای ومالی به منظورمطابقت عملیات انجام شده بابرنامه ها واهداف پیش بینی شده.

10-بررسی چگونگی ونقش سرمایه گذاری های بخش غیردولتی ومشارکت های عمومی وغیردولتی دراقتصاداستان.

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:33369968
فکس:33331035

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط