معاونت بودجه

شرح وظایف :
آقای سید علی سعادت ( معاون بودجه )

شرح وظایف :

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:
فکس:

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط

اخبار مدیریت