جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷

معاونت آمار و اطلاعات

مدیریت : آقای داوود آقایی

 • رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی: خانم الهام بتوندی

 • رئیس گروه طرح های آماری و سرشماری: آقای سعید غلام قاسمی

 • رئیس گروه حسابهای منطقه ای و محاسبات قیمت: آقای رضا فرخی

 • رئیس گروه آمارهای ثبتی فرآوری و پردازش داده ها: خانم سیما آرین نژاد

 

وظایف دفتر آمار و اطلاعات و GIS

 • سازماندهی ، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری های عمومی و تخصصی مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری  مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز امار ایران.
 • سازماندهی ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کشوری  مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز امار ایران.
 • سازماندهی آمار های ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور
 •  نظارت بر انجام آمارگیری ها و سرشماری های مرکزآمار ایران که توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در حوزه استان انجام می گیرد.
 • سازماندهی ، جمع آوری و استقرار نظام جامعه آمارهای ثبتی  استان و تهیه ، تدوین و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و سازگار با تعاریف و مفاهیم استاندارد شده در مرکز آمار ایران.
 •   شناسایی ، طبقه بندی  و جمع آوری نیاز های آماری واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی.
 • تهیه و اجرای طرح های آماری مورد نیاز استان با هماهنگی ستاد وزارت کشور و مرکز آمار ایران در چارچوب مبتنی بر قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و نظام آماری کشور.
 •  ارزیابی و نظارت برطرح های آماری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .
 •  تهیه حساب های منطقه ای (استانی ) در قالب واحد مورد تایید مرکز آمار ایران.
 • پردازش و تجزیه و تحلیل داده های آماری استان و ارائه گزارشات تحلیل مورد نیاز جهت انتشار.
 • پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی آمار.
 • هماهنگی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مفاهیم و نرم افزارهای آماری در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی توسط واحد ذیربط در استانداری.
 • ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمان های ادرای و مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان.
 • بهنگام سازی چارچوب های آماری مبتنی بر قوانین  و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران و دستور العمل های مرکز آمار ایران.
 • انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیارمندی های برنامه ریزی و طرح های اعتبار هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استان.
 • ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  و پایگاه های اطلاعات آماری بر پایه اطلاعات مکانی و نقشه های تقسیماتی دفتر سیاسی و انتخابات.
 • تهیه ، اصلاح و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی ؛ به استثناء نقشه های تقسیمات کشوری ؛ مورد نیاز استان.
 • ارائه خدمات به دفتر سیاسی  و انتخابات به منظور تهیه ، اصلاح و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری.
 • رقومی سازی برگ نقشها های شهری و روستایی و تهیه فایل های رقومی.
 • پیگیری به روزرسانی نقشه های تقسیمات سیاسی استان از دفتر سیاسی و انتخابات استانداری بر اساس آخرین مصوبه های هیات وزیران.
 • تهیه فهرست نقشه ها و پایگاه داده های مکانی موجود دراستان و ایجاد مرکز هماهنگی داده های مکانی در راستای ایجاد SDI استان و نظارت بر اجرای  پروژه های GIS  و  SDI  استان.
 • انجام وظایف دبیرخانه گروه کارشناسی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی و هماهنگی و ارتباط با شورای ملی کابران سیستم های اطلاعات مکانی.
 • هماهنگی در خصوص اشاعه فرهنگ GIS  و  SDI  و اجرای دوره های آموزشی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی سیستم های اطلاعات مکانی در سطح استان.
 • هماهنگی در خصوص ایجاد و راه اندازی  پایگاه های داده مکانی استانی وشهری