معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظایف :
آقای آقایی ( معاون آمار و اطلاعات )

شرح وظایف :

1-ساماندهی ،اجرا، استخراج و نظارت برانجام سرشماری های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض  شده.

2-ساماندهی،اجرا،استخراج،و نظارت برآمارگیری های نمونه ای در چاچوب ضوابط مرکز آمار ایران.

3-جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.

4-بررسی و شناخت نیاز های آماری دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی استان و طرح های اعتباری هزینه ای و تملک دارایی های استان.

5-تهیه و اجرای طرح های آماری استانی و نظارت برانجام آمارگیری ها و سرشماری هایی که توسط دستگاه  های اجرایی و بخش خصوصی انجام می گیرد.

6-تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماراستانی و آماده سازی برای انتشار آمارنامه استان.

7-انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط ،تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران.

8-تهیه حساب های منطقه ای(استانی)در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تایید مرکز آمار ایران.

9-ارایه خدمات آماری و راهنمایی های فنی به دستگاه های اجرایی ،مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی،آموزشی،گروه ها و کارشناسان متقاضی در سطح استان.

10-بهنگام سازی چارچوب و ضوابط آماری مطابق با دستورالعمل های مرکز آمار ایران.

11-ایجادایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

12-تهیه و بهنگام سازی نقشه های اطلاعات مکانی مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل های مصوب.

13-جمع آوری و تدوین نیاز های اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان.

14-تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور.

15-انجام وظایف دبیر خانه شورای کاربران (GIS)(سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)

راه‌های ارتباطی با معاونت


تلفن دفتر معاونت : 33339150

تلفن آمارهای ثبتی و فرابری داده های آماری : 33334056

تلفن حساب های منطقه ای : 33330174

فایل ها و سامانه های مرتبط

نرم افزار اندروید سالنامه آماری 98

گزیده شاخص های بهار 1400

گزیده شاخص های فصل تابستان 99

نرم افزار سالنامه آماری 1397 - نسخه اندروید

سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری مرکز آمار ایران

سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور

ژئودیتابیس آمایش خوزستان

اخبار مدیریت