معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شرح وظایف :
آقای غلامرضا وحدت ( معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی )

شرح وظایف :

1-بررسی وشناخت نارسایی هاومشکلات دستگاه های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

2-راهبری ونظارت براجرای برنامه هاوطرح های تحول اصلاحات اداری،توسعه فن آوری اطلاعات ودولت الکترونیک،نوسازی اداری ومصوبات شورای عالی اداری در دستگاه های اجرایی.

3-راهبری ونظارت براجرای برنامه های توسعه منابع انسانی دردستگاه های اجرایی استان درحوزه های آمارو برنامه ریزی نیروی انسانی وجذب نیروی انسانی،آموزش،توسعه وارتقاء کیفی کارکنان وارزیابی عملکردآنان.

4-اجرای برنامه های ارزیابی عملکردمدیریت دردستگاه های اجرایی استان،تحلیل عملکردآن ها وارائه پیشنهادی اصلاحی درزمینهمدیریت وروش های انجام کاربراساس نتایج ارزیابی وانتخاب دستگاه ها،مدیران وکارکنان برتر.

5-انجام وظایف دبیرخانه ای ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان.

6-نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان وبررسی وتاییدتغییرات واصلاحات تشکیلاتی دستگاه های استانی درچارچوب اختیارات تفویض شده.

7- انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی مرکزدرزمینه مدیریت وتوسعه منابع انسانی.

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:33311175
فکس:33331035

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط

خدمات شناسه دار دستگاه های اجرایی شرکت کننده در ارزیابی عملکرد سال1399

سامانه کارکنان نظام اداری کشور

امکان سنجی و برنامه راهبردی شهر هوشمند اهواز