جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

مدیریت : آقای غلامرضا وحدت

  • رئیس گروه توسعه منابع انسانی : خانم سارا مهرنیا

  • رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد : خانم سحر مومن زاده

 

 

شرح وظايف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  • بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه توسعه‌ مديريت و سرمايه‌انساني .
  • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول اداري، توسعه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي.
  • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه منابع انساني در دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه هاي برنامه ريزي و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان.
  • اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مديريت در در دستگاه هاي اجرايي استان، تحليل عملكرد و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش هاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه ها، مديران و كاركنان برتر.
  • انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان.
  • نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي استان و بررسي و تاييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده.
  • انجام امور تفويض شده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مركز در زمينه مديريت و توسعه منابع انساني.