میز خدمت- تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی

10031103000

سند خدمت

شناسنامه خدمت

دستور العمل مركز آمار ايران

کارشناس: سیما آرین نژاد / نادیا نیسی / طلعت کمایی تلفن: 33334056 داخلی: 219

نتايج حسابهاي منطقه اي شامل چه مواردي است ؟

پاسخ : نتايج حسابهاي منطقه اي شامل شاخص هاي كلان و مهم اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي ، ارزش ستانده ها ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده براي تمام زيربخش هاي اقتصادي كشور و استان ها مي باشد. .

نتايج حسابهاي منطقه اي چه كاربردي دارد؟

پاسخ : اين نتايج در تهيه تمام گزارش هاي اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله گزارش اقتصادي استان ، گزارش آمايش استان ، طرح مطالعات اقتصاد مقاومتي و طرح ملي پژوهشي با همكاري گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت مورد استفاده قرار مي گيرد.