میز خدمت -تشخیص صلاحیت پیمانکاران

تشخیص صلاحیت پیمانکاران

10011717100

1- تكميل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي) • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و …) • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و …) • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت

۲- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت

۳- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و …)

۴- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)

۵- اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و …) در صورت وجود.

۶- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

۷- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري)

۸- اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ ماه اخير)

۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و …) .

سند خدمت

دریافت

شناسنامه خدمت

به استناد جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸

 • پرداخت از طريق درگاه بانك ملي سامانه ساجات
 • تخصيص پايه ۱ مشاوران ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال
 • تخصص پايه ۲ مشاوران ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال
 • تخصص پايه ۳ مشاوران ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته پايه ۱ پيمانكاران ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته پايه ۲ پيمانكاران ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته پايه ۳ پيمانكاران ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته پايه ۴ پيمانكاران ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته پايه ۵ پيمانكاران ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته رتبه ۱ ، ۲ و ۳ انفورماتيكي ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال
 • رشته رتبه ۴ ، ۵ و ۶ انفورماتيكي ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال

1-شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است)

۲-شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد.

۳-شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي) ۴-هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند.

۵-سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروري مي باشد.

کارشناس: خانم آرام ارسلان / خانم ندا شجاعی تلفن: 33911173 داخلی: 570

شركت متقاضي صلاحيت خدمات مشاوره چگونه تشكيل مي گردد؟

پاسخ :ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت مشاوره در اساسنامه پيش بيني گردد.

آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟

پاسخ : متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر ۱۰روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير امل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلام تلفني نمي باشد). پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرمهاي هشت گانه موجود در سامانه ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضاي مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه پوشه آويز نارنجي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت مشاوران مطلع شد؟

پاسخ : ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است. به منظور آگاهي از حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران با توجه به تخصص درخواستي، جداول ۲-۱ ،۱-۱و ۳-۱آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران با آخرين اصلاحا ت در سامانه ساجات مطالعه گردد.

وضعيت امتياز آور بودن اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در شركتهاي مشاور چگونه است؟

پاسخ : اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي غير دولتي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نبوده و مي توانند در شركتهاي مشاور ضو هيئت مديره و امتياز آور باشند. اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي، با رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت، مي توانند در شركت هاي مشاور امتياز آور باشند. سوابق تدريس در دانشگاه، به عنوان سوابق كاري محسوب شده ولي سابقه طراحي محسوب نمي گردد.

شركت متقاضي صلاحيت خدمات پيمانكاري چگونه تشكيل مي گردد؟

پاسخ : ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها (آگاهي از اهم ضوابط تشخيص صلاحيت قبل از ثبت شركت توصيه مي گردد.) همچنين موضوع فعاليت پيمانكاري در اساسنامه پيش بيني گردد.

ملاك تعيين استان محل تشخيص صلاحيت چيست؟

پاسخ : فرآيند تشخيص صلاحيت متقاضيان پايه هاي ۵، ۵ و ۳ خدمات پيمانكاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان محل ثبت شركت و پايه هاي ۲ و ۱ در سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي گيرد.

آيا بعد از ارسال پرونده الكترونيكي، مراجعه حضوري متقاضي الزامي است؟

پاسخ : متقاضي نسبت به تكميل پرونده، الصاق مدارك و مستندات مورد نياز، كنترل نهايي و ارسال پرونده به استان محل صدور گواهينامه (استان محل ثبت شركت) دقيقاً طبق مراحل ذكر شده در راهنماي ثبت نام اقدام مي نمايد ( تمامي مدارك و مستندا الصاقي بايد ممهور به مهر و امضاي شركت و كپي برابر اصل باشد). پرونده الكترونيكي، ظرف مدت حداكثر ۷روز پس از ارسال، توسط كارشناس پرونده بررسي و نواقص در سامانه در قسمت باكس نواقص يا قسمت هيئت مديره سمت مدير عامل بخش گفتگو در پرونده الكترونيكي متقاضي در سامانه اعلام مي گردد ونيازي به مراجعه حضوري يا اعلام تلفني نمي باشد. پس از تاييد پرونده توسط امور نظام فني و اجرايي كشور، جهت تحويل گواهينامه صلاحيت، تمامي فرم¬هاي شش گانه موجود در سامانه (فرم هاي ۱۰۰ تا ۶۰۰) ممهور به مهر و امضاي اصل تمامي صاحبان امضا مجاز شركت و ذينفعان آن به همراه گواهي حضور در دوره هاي انجمن شركت هاي ساختماني و تاسيساتي به همراه پوشه آويز آبي رنگ به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه گردد.

چگونه مي توان از ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران مطلع شد؟

ثبت نام در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات) به آدرس اhttp://sajat.mporg.ir انجام مي گيرد. (تمامي مراحل ثبت نام و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران از طريق لينك هاي ذيربط صفحه اصلي سامانه قابل دسترس است).

نحوه دسترسي به فهرست پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده چگونه است؟

پس از تاييد صلاحيت پرونده الكترونيكي متقاضيان خدمات پيمانكاري و مشاوره و دريافت گواهينامه صلاحيت، اسامي پيمانكاران و مشاوران تشخيص صلاحيت شده به تفكيك رشته يا تخصص و پايه با مشخصات مربوطه از طريق سامانه ساجار قابل دسترسي مي باشد.

اهواز -کیانپارس-خیابان 14 غربی-نبش ایدون-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان