گروه توسعه سرمایه انسانی

بخشنامه،قوانین و دستور العمل ها

تبدیل وضعیت ایثارگران

قرارداد کار معین

انتقال

نحوه احتساب مدارک تحصیلی و مدارک معادل کارکنان دولت