تبيين چشم انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان

طراحي و برنامه ريزي

نظام اجرايي و مديريت آمايش استان