میز خدمت-اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

18081781103

تکمیل فایل دستور العمل اعتبارسنجی شماره یک و بارگذاری در سامانه

تکمیل فایل دستور العمل اعتبارسنجی شماره دو و بارگذاری در سامانه

تصوير اساسنامه و اسناد قانوني- تصوير مجوز هاي آموزشي در حيطه مورد تقاضا – تصوير آخرين مدرك تحصيلي و سوابق مديريتي مديرعامل –تصوير آخرين مدرك تحصيلي اعضاي هيئت مديره – تصوير قرارداد هاي آموزشي مركز – تصوير مدارك تحصيلي مدرسان و كادر غير آموزشي – مستندات مربوط به جا و مكان – تصوير طرح طبقه بندي و نمودار سازماني – تصوير مستندات مربوط به سيستم بايگاني – فهرست كتب و وسايل آموزشي- قرارداد كار مؤسسه با كاركنان و ليست پرداخت بيمه و كسورات قانوني – تست عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم محكوميت كيفري مؤثر (به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي)

دستورالعمل جدید اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی

1- قانون مديريت خدمات كشوري

۲- بخشنامه شماره ۱۵۵۸۵۰۵ مورخ ۹۶/۹/۱۸ سازمان امور اداري و استخدامي كشور منضم به ۲ جدول و ۱۸ فرم

۳-بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

۴-بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ موضوع اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

کارشناس: علیرضا شکرالهی تلفن: 33377715 داخلی: 525

کارشناس: شیما امیری تلفن: 33377715 داخلی: 659

فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت ميباشد؟

پاسخ :

به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام ميگردد.

به استناد بخشنامه شماره 1558505 مورخ 1396/9/18

 

اهواز -کیانپارس-خیابان 14 غربی-نبش ایدون-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

کدپستی: 6155866868

تلفن: 15-33331013

فکس: 33910996

ایمیل : info@mpo-kz.ir