دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان :دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان مورخ 11اردیبهشت ماه1401 به ریاست آقای خلیلیان استاندار ودبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - 10:10 ب.ظ ادامه مطلب

استان خوزستان یکی از کانون های اصلی مصرف و تولید برق می باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان مورخ30فروردین ماه1401 با یک دستور کار 1-بررسی وضعیت شبکه برق استان خوزستان و ارائه راهکارهای اجرایی و اقتصادی

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - 9:23 ب.ظ ادامه مطلب

اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال1401برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال 1401 به ریاست آقای موالی زاده معاون مدیریت و منابع انسانی استاندار و دبیری آقای

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - 1:09 ب.ظ ادامه مطلب

اولین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خوزستان در16فرودین ماه1401برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خوزستان در16فرودین ماه1401به ریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - 1:02 ب.ظ ادامه مطلب

دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این

۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - 4:40 ب.ظ ادامه مطلب

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان به ریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری آقای نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دو دستور کار

۷ اسفند ۱۴۰۰ - 10:36 ب.ظ ادامه مطلب

استان خوزستان به عنوان سومین استان صنعتی کشور می باشدواز نظر استقرار صنایع بزرگ استان اول کشور هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:نهمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خوزستان مورخ 4اسفندماه1400با دستور کار ارائه شیوه نامه مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در استان با ریاست آقای خلیلیان

۴ اسفند ۱۴۰۰ - 9:43 ب.ظ ادامه مطلب