آخرین بروزرسانی تارنما:   10 مردادماه 1400

امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰    
+100%-

میز خدمت -راهبری پژوهش دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت راهبری پژوهش دستگاه‏ های ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -راهبری و نظارت بر میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت راهبری و نظارت بر میز خدم...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارائه اطلاعات آماری نقاط ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارائه نقشه محل قرار گیری ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت سرویس های مکانی از پایگاه...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت نظارت بر فرایند جذب و بکا...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارزیابی عملکرد سالانه دست...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارزیابی توسعه و رصد آمایش...

بیشتر بخوانید

میز خدمت- پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت پایش و ارزیابی یکپارچه پی...

بیشتر بخوانید

میز خدمت -تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت تهيه برنامه ‏ها و اسناد ت...

بیشتر بخوانید

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397